La Craucê dê Chêlonnê - Poesie in vernacolo tranese di Francesco Pagano


La Craucê dê Chêlonnê
 
Ste na craucê chê saupê nu Cristê
chê la fæccia scheurê e l’occhierê tristê,
qualche fêrœitê indê o chêstatê
e nu sortê dê tægghie mbandê o nasê. 
 
Cussê Cristê, na matœinê,
fu arrêbbatê da lê Saraceinê,
ma mendrê fêscevênê d’indê a marê
sêccêdœie nu fættê stranê. 
 
Chedda værchê dê malagendê,
mariùolê e prepotendê,
nændê e ràetê nan gê sciavê
percè Cristê nan vêlavê. 
 
E pêddènnê, pê fællê dêspiettê,
nu colpê dê spadê lê dèttêrê mbiettê,
pau do spaviendê u scêttèrnê a marê
mendrê u sænghê do nasê assavê.  
 
Quættê muenêcê du chêmmendê
ca dè stævênê a tênàe mendê,
indê a la chièsie dê Chêlonnê
l’aschênnèrênê chê na Madonnê. 
 
Ma tuttê u popêlê dè acchêrrœie
fra preghierê e lêtanœie,
percè a Tranê ìaerê arrêvatê
cussê Cristê mêraculatê. 
 
Tændê suenê e battarœie
sê sparernê da chedda dœie,
e u tre dê mæggie, da tradêziaunê,
vaenê pêrtatê mbrêgêssiaunê. 
 
Quænnê arrœivê cu bastêmendê
tuttê quændê so chêndendê,
e peurê ce chiauvê o u saulê caucê
sê facê festê a chedda Craucê. 
 
(Francesco Pagano) 
 
N.B. La lettera ê durante la declamazione non va letta. 
 
La Croce di Colonna (traduzione in italiano) 
 
C’è una croce con sopra un Cristo
con la faccia scura e gli occhi tristi,
qualche ferite nel costato
e un grosso taglio alla punta del naso. 
 
Questo Cristo, una mattina,
fu rubato dai Saraceni,
ma mentre fuggivano per mare
successe una cosa strana. 
 
Quella barca di malagente,
ladra e prepotente,
avanti e dietro non andava
perché Cristo non voleva. 
 
E perciò, per fargli un dispetto,
un colpo di spada gli diedero in petto,
poi dallo spavento lo buttarono in mare
mentre il sangue usciva dal naso. 
 
Quattro monaci del convento
che stavano lì a guardare,
nella chiesa di Colonna
lo nascosero con una Madonna. 
 
Ma tutto il popolo lì accorse
fra preghiere e litanie,
perché a Trani era arrivato
questo Cristo miracolato. 
 
Tanti suoni e fuochi d’artificio
si spararono da quel giorno,
e il tre di maggio, da tradizione,
viene portato in processione. 
 
Quando arriva con il bastimento
tutti quanti sono contenti,
e pure se piove o il sole scotta
si fa festa a quella Croce. 
Posted by Nicola Caputo Saturday, April 28, 2018 6:27:00 PM Categories: Santissimo Crocifisso Trani
@Trani Religiosa
Rate this Content 1 Votes

Pagina Facebook

Contatore visite gratuito

Canale Youtube

 

 

a Trani Religiosa 

Categories