La pombê dê San Mêcaelê - Poesie in vernacolo di Francesco Pagano

 
La pombê dê San Mêcaelê
di Francesco Pagano

 

Dê la chiæzzê dê San Mêcaelê

iàe la causê chiù mbortændê,

t’aiutê a stè chiù frisckê

e facê vervê a tuttê quændê.

 

Quændê storie e fattarieddê

tê pêtìessê racchundè

cê la vacchê e la paraulê

peurê ièddê sapiessê usè.

 

Lê ttraiernê, dê bon’aurê lê vêdievê gè fêrmatê,

e na maetê dê zappateurê sê faciǽvênê la prêvvistê,

iàirê æcquê ca sêrvavê pê tuttê la scêrnatê,

ch’à zappè satt’o calaurê iàirê sì na causa tristê.

 

Dê la pombê sê sêrvèvênê lê famigghie du quartierê,

ognê causê dè s’anghiavê, sicchie, conghê e cicênatê,

Margheritê e Colettinê sê trêvǽvênê volêndierê,

chê la scheusê dê chedd’æcquê sê parlavê du passatê.

 

Lê uagneunê ca scêquǽvênê pê lê stradê du paiœisê,

chê na tràtê d’æcqua fresckê sê calmǽvênê u sêdaurê

e lê tænda vecchiareddê, all’asseutê dê la chièsie,

sê lêvǽvênê la secchê a la pombê dê dè faurê.

 

Tændê tiembê è gè passatê,

ma la pombê dè stè angaurê,

scarrê fresckê, fortê e chiarê

e dè a vêrvê ad ogne iaurê.

 

L’æcquê iàe segnê d’uguagliænzê quænnê scarrê lêberamendê,

quænnê servê a tuttê quændê, o sêgnarrê ed o pêzzêndê

e cê tê fiermê a chèdda chiæzzê, la matœinê oppeurê la saerê,

pruovê a færtê na vêveutê a la pombê dê San Mêcaelê.

 

La fontana di San Michele (traduzione in italiano)

 

Della piazza di San Michele

è la cosa più importante

t'aiuta a stare più fresco

e fa bere a tutti quanti.

 

Quante storie e fatterelli

ti potrebbe raccontare

se la bocca e la parola

pure lei saprebbe usare.

 

I carretti, di buon’ora, li vedevi già fermati,

e molti contadini si facevano la provvista,

era acqua che serviva per tutta la giornata

perché a zappare sotto il calore era sì una cosa triste.

 

Della fontana si servivano le famiglie del quartiere,

ogni cosa là si riempiva, secchi, conche e brocche,

Margherita e Nicoletta si trovavano volentieri,

con la scusa di quell'acqua, sì parlava del passato.

 

I ragazzi che giocavano per le strade del paese

con una bevuta di acqua fresca si calmavano il sudore

e le tante vecchiette, all'uscita della chiesa,

si dissetavano alla fontana dì là fuori.

 

Tanto tempo è già passato

ma la fontana, là sta ancora,

scorre fresca, forte e chiara

e dà da bere ad ogni ora.

 

L'acqua è segno d'uguaglianza quando scorre liberamente,

quando serve a tutti quanti, sia al ricco che al pezzente

e se ti fermi a quella piazza, la mattina oppure la sera,

prova a farti una bevuta alla fontana di San Michele. 

Posted by Nicola Caputo Sunday, May 6, 2018 11:40:00 PM Categories: Trani
@Trani Religiosa
Rate this Content 1 Votes

Pagina Facebook

Contatore visite gratuito

Canale Youtube

 

 

a Trani Religiosa 

Categories